La comunicació ha de passar de ser una simple forma de fer visible el centre i les seves activitats a constituir un factor estratègic de primer ordre.

L’objectiu bàsic d’un Pla de comunicació és l’establiment dels criteris que s'han d'aplicar a les accions concretes de comunicació. Aquest Pla identifica les accions necessàries per dur a terme una comunicació horitzontal, vertical, interna i externa, en base a la missió, valors i objectius estratègics del nostre centre i ajustant-se a les eines de que disposem.

El Pla de Comunicació és un instrument viu, que cal adequar-lo contínuament a les situacions canviants del centre, de la societat, dels plans o activitats que sorgeixen, de nous instruments o eines que evolucionen, que es milloren, i de les línies estratègiques que la direcció marqui per a aquell any.

L'Àrea de Comunicació del CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA es marca, anualment, uns objectius concrets i mesurables.

Aquests objectius formen part de la política estratègica corporativa i giren al voltant de:

Comunicació externa

  • L'abordatge de les xarxes socials per tal de potenciar la marca del CSA, promoure els recursos i serveis, promoure la salut i generar conversa activa.
  • Fomentar i augmentar la publicació científica dels seus professionals
  • Participar i ser més proactius en la participació d'actes, jornades i dies mundials conjuntament amb altres entitats locals
  • Augmentar la difusió de l'activitat privada

Comunicació interna

  • Fomentar el treball en xarxa, mitjançant campanyes d'utilització de la pròpia intranet, publicació dels resultats de les comissions i grups de treball, etc.
  • Augmentar el sentiment de pertinença a l'organització, mitjançant la programació d'activitats lúdiques, etc.

Olga Font
Responsable de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa