Portal de transparència

Benvingut/uda al Portal de Transparència del Consorci Sanitari de l'Anoia

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern instaura, entre altres, el dret ciutadà d'accés a la informació pública, entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Les persones tenen així dret a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta Llei. La informació es comunicarà al sol·licitant, preferentment de forma electrònica.

En aquesta secció del Portal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

Si vols alguna dada o informació que no apareix al Portal, omple la Sol·licitud d'informació. Et donarem una resposta en un període màxim de 30 dies. 

Els navegadors recomanats per a aquesta web són Internet Explorer o el Google Chrome.

D'altra banda, informem que no disposem de tota la informació en els dos idiomes oficials (català/castellà). 

Podeu fer la sol·licitud d'informació al Portal de Transparència de la Generalitat, a través d'aquest formulari o de forma presencial a la nostra Unitat d'Atenció al Ciutadà.

Hospital d'Igualada
Av. Catalunya, 11 - 08700 Igualada
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 18 h. Juliol i Agost de 9 a 14 h. 

 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.       Informació institucional

1.1.    Govern

1.1.1. Òrgans de govern, perfil i acords Consell Rector

1.1.2. Missió, Visió i Valors

1.1.3. Estatuts

1.1.4. Codi Bon Govern

1.1.5. Codi Ètic

1.1.6. Estructura organitzativa

1.2.    Marc Laboral

1.2.1. Relació de llocs de treball

1.2.2. Convocatòries i processos selectius

1.2.3. Relació d'alts càrrecs i directius

1.2.4. Processos de formació i promoció

1.2.5. Relació de llocs ocupats personal adscrit

1.2.6. Conveni d'empresa

1.2.7. Règim de compatibilitats

1.2.8. Informació sindical

1.3.    Catàleg de Serveis

1.4.    Polítiques i estratègies

1.4.1. Pla Estratègic

1.4.2. Pla de Viabilitat

1.4.3. Política de Responsabilitat Social Corporativa  

1.4.4. Política de Comunicació  

1.4.5. Pla d'Igualtat  

1.4.6. Mesures del Pla d'Igualtat  

1.4.7. Plans territorials  

1.5.    Presentacions corporatives  

         1.5.1. Vídeo corporatiu

         1.5.2. / 1.5 3. Presentació corporativa i Cartera de Serveis

         1.5.4. Dossier Hospital 2007

1.6.    Notícies (permanentment actualitzat)

2.       Informació econòmica i estadística

2.1.    Informació de gestió 

2.1.1. Pressupostos  

2.1.2. Retribucions percebudes alts càrrecs  

2.1.3. Auditories  

2.1.4. Patrimoni institucional  

2.1.5. Cost campanyes institucionals

2.2.    Informació contractació i convenis

2.2.1. Concursos i licitacions administratives

2.2.2. Convenis i contractes subscrits

3.       Informació de Resultats

3.1.    Qualitat

3.1.1. Auditoria Codi Tipus

3.1.2. Qualitat percebuda

3.1.3. Informació Central Resultats  

3.2.    Memòries

4.       Informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica. (En el cas del CSA no procedeix)

5.       Informació relativa a les subvencions i ajuts públics. (En el cas del CSA no procedeix)

 

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/07/2019