Portal de transparència

Benvingut/uda al Portal de Transparència del Consorci Sanitari de l'Anoia

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern instaura, entre altres, el dret ciutadà d'accés a la informació pública, entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Les persones tenen així dret a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta Llei. La informació es comunicarà al sol·licitant, preferentment de forma electrònica.

En aquesta secció del Portal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

Si vols alguna dada o informació que no apareix al Portal, omple la Sol·licitud d'informació. Et donarem una resposta en un període màxim de 30 dies. 

Els navegadors recomanats per a aquesta web són Internet Explorer o el Google Chrome.

D'altra banda, informem que no disposem de tota la informació en els dos idiomes oficials (català/castellà). 

Podeu fer la sol·licitud d'informació al Portal de Transparència de la Generalitat, a través d'aquest formulari o de forma presencial a la nostra Unitat d'Atenció al Ciutadà.

Hospital d'Igualada
Av. Catalunya, 11 - 08700 Igualada
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 18 h. Juliol i Agost de 9 a 14 h. 

 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.       Informació institucional

1.1.    Govern

1.1.1. Òrgans de govern, perfil i acords Consell Rector (permanentment actualitzat)

1.1.2. Missió, Visió i Valors (actualitzat desembre 2015)

1.1.3. Estatuts (actualitzat maig 2016)

1.1.4. Codi Bon Govern (actualitzat desembre 2015)

1.1.5. Codi Ètic (actualitzat novembre 2015)

1.1.6. Estructura organitzativa (actualitzat novembre 2018)

1.2.    Marc Laboral

1.2.1. Relació de llocs de treball (actualitzat juny 2017)

1.2.2. Convocatòries i processos selectius (actualitzat agost 2018)

1.2.3. Relació d'alts càrrecs i directius (actualitzat juliol 2017)

1.2.4. Processos de formació i promoció (actualitzat juliol 2016)

1.2.5. Relació de llocs ocupats personal adscrit (permanentment actualitzat)

1.2.6. Conveni d'empresa (actualitzat juliol 2015)

1.2.7. Règim de compatibilitats (permanentment actualitzat a la web gencat.cat)

1.2.8. Informació sindical (actualitzat gener 2019)

1.3.    Catàleg de Serveis (actualitzat gener 2017)

1.4.    Polítiques i estratègies

1.4.1. Pla Estratègic (actualitzat novembre 2016)

1.4.2. Pla de Viabilitat (actualitzat juny 2015)

1.4.3. Política de Responsabilitat Social Corporativa  (actualitzat juny 2017)

1.4.4. Política de Comunicació  (actualitzat juny 2017)

1.4.5. Pla d'Igualtat  (actualitzat juny 2015)

1.4.6. Mesures del Pla d'Igualtat  (actualitzat juny 2015)

1.4.7. Plans territorials  (actualitzat juliol 2016)

1.5.    Presentacions corporatives  (actualitzat juny 2017)

         1.5.1. Vídeo corporatiu

         1.5.2. / 1.5 3. Presentació corporativa i Cartera de Serveis

         1.5.4. Dossier Hospital 2007

1.6.    Notícies (permanentment actualitzat)

2.       Informació econòmica i estadística

2.1.    Informació de gestió 

2.1.1. Pressupostos  (actualitzat abril 2018)

2.1.2. Retribucions percebudes alts càrrecs  (actualitzat juny 2015)

2.1.3. Auditories  (actualitzat juliol 2018)

2.1.4. Patrimoni institucional  (actualitzat juny 2015)

2.1.5. Cost campanyes institucionals (actualitzat juny 2015)

2.2.    Informació contractació i convenis

2.2.1. Concursos i licitacions administratives (permanentment actualitzat)

2.2.2. Enllaç SACAC (permanentment actualitzat)

2.2.3. Convenis i contractes subscrits (permanentment actualitzat)

2.2.4. Enllaç Contractació Programa Gencat (permanentment actualitzat)

2.2.5. Enllaç Registre Oficial de licitadors i empreses (permanentment actualitzat)

2.2.6. Enllaç Registre Empreses classificades (permanentment actualitzat)

2.2.7. Enllaç Registre Públic de Contractes (permanentment actualitzat)

2.2.8. Enllaç Junta Consultiva de Contractació Admtva. (permanentment actualitzat)

2.2.9. Enllaç Resolució recursos Web Gencat Tribunal de comptes (permanentment actualitzat)

3.       Informació de Resultats

3.1.    Qualitat

3.1.1. Auditoria Codi Tipus (actualitzat juny 2017)

3.1.2. Qualitat percebuda (Enquestes satisfacció CatSalut) (actualitzat febrer 2017)

3.1.3. Informació Central Resultats  (Enllaç Observatori, permanentment actualitzat)

3.2.    Memòries (actualitzat juliol 2018)

4.       Informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica. (En el cas del CSA no procedeix)

5.       Informació relativa a les subvencions i ajuts públics. (En el cas del CSA no procedeix)

 

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 20/02/2019