Protecció de dades de salut

Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l'atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 

El Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) esdevé plenament aplicable a partir del 25 de maig d'enguany. Una de les novetats que incorpora aquesta regulació rau en l'obligació de les administracions públiques de designar un delegat de protecció de dades.

Davant la necessitat d'atendre les funcions que la normativa atribueix a la figura del delegat de protecció de dades en l'àmbit de salut, es considera que el senyor Francesc García Cuyàs compleix els requisits previstos en la Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l'atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i compleix el perfil professional necessari per al desenvolupament de les funcions del delegat de protecció de dades.

I així es va retificar en la reunió del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Anoia celebrada a Igualada el 29 de maig de 2018. 

Aquí podeu consultar la nostra Política de privacitat

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Declaració Luxemburgo   Accés a la intranet   Nou Codi tipus   Acreditació ISO farmàcia   TOP 20 2016 2   Xarxa Catalana d\'Hospitals Sense Fum
Data última actualització: 15/11/2018