INFORMACIÓ GENERAL

Responsable del tractament:

Consorci Sanitari de l'Anoia
Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada

Delegat de protecció de Dades:

dpd@ticsalutsocial.cat

Finalitats

Prestar el tractament medico sanitari i garantir el seu registre, assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials que puguin participar en el tractament, elaborar la història clínica i proporcionar la informació necessària per a la facturació del servei prestat.

També emprarem les vostres dades de contacte per realitzar les citacions per via SMS, en base a l'interès legítim del responsable del tractament amb relació al contínuum assistencial i a la prestació dels serveis sanitaris i optimització dels recursos públics.

Legitimació

Article 9.2. h del Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en relació amb la missió d'interès públic establert a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. El tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social i gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària.

Destinataris

Les vostres dades seran cedides al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d'Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i al Servei Català de la Salut per a la facturació dels serveis prestats i a l'entitat financera que ens indiqui per a efectuar el cobrament dels serveis o a la mútua o companyia d'assegurances, quan escaigui. Les vostres dades poden ser cedides a altres centres d'assistència mèdica als quals se'l derivi per indicació i/o realització de proves.

Les vostres dades seran facilitades als Organismes i Autoritats Públiques pertinents, així com a altres tercers, quan així ho estableixi una norma o resulti necessari per al compliment legal.

Les dades relatives a la vostra situació d'ingrés i assistencials també podran ser cedides als seus familiars o persones vinculades que es dirigeixin al nostre centre, a excepció que vostè s'hi oposi, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre i basant-se en el consentiment exprés en casos de tercers no vinculats.

Transferència a altres països

Les dades facilitades no seran cedides en cap cas a un tercer país o organització internacional, excepte que ens presti el seu consentiment.

Les dades necessàries per a la facturació dels serveis podran ser comunicades a altres estats quan allà es trobin domiciliades les entitats asseguradores, bancàries o de crèdit que ens indiqui.

Termini de conservació

Les vostres dades seran conservades segons la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i autonomia del pacient i a la documentació clínica.

Així, les vostres dades seran conservades durant cinc anys, excepte les dades relatives als consentiments informats, els informes d'alta, els informes quirúrgics i registres de part, les dades relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d'anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys, tal com es disposa a l'article 12 de la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i a l'autonomia del pacient i a la documentació clínica.

Dret de les persones interessades

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar la limitació o la portabilitat de les vostres dades, per fer-ho heu d'adreçar un correu electrònic a: protecciodades@csa.cat adjuntant una fotocòpia d'un document que acrediti la vostra identitat.

Procedència de les dades

Quan les vostres dades siguin tractades sense que vostè ens les hagi facilitat, aquestes s'hauran obtingut del Registre Central d'Assegurats, del sistema eCAP vinculat al servei d'atenció primària i del Registre Nacional d'usuaris del Sistema Nacional de Salut.

En cas que, en algun moment, considereu que s'han vulnerat els vostres drets, podeu presentar una reclamació dirigida a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA VIDEOVIGILÀNCIA

En compliment amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades personals és el Consorci Sanitari de l'Anoia, amb NIF Q0801091J, domicili a l'Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada i telèfon 938 075 500.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades, amb el qua es pot contactar a través de l'adreça electrònica dpd@ticsalutsocial.cat

La finalitat del tractament de les vostres dades a través dels sistemes de videovigilància és garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions del responsable del tractament. Les imatges també s'empraran en el marc de les potestats de vigilància i control per verificar el compliment de les obligacions i deures de caràcter laboral, d'acord amb el què disposa l'article 20.3 de l'Estatut dels Treballadors i l'article 89 de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les vostres dades seran conservades durant el període màxim d'un mes, a excepció que se sol·liciti la conservació per un període més ampli per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o per part dels Jutjats o Tribunals.

Les vostres dades seran tractades en virtut d'un interès públic que legitima el tractament d'acord amb el què disposa l'article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades. Així mateix, la videovigilància dels espais es troba emparada per la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada.

Les vostres dades no es comunicaran a cap tercer excepte que existeixi una obligació legal de fer-ho. En aquest cas, les dades seran comunicades a Organismes i Autoritats Públiques que siguin competents.

Teniu dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha d'adreçar un correu electrònic a: protecciodades@csa.cat adjuntant una fotocòpia d'un document que acrediti la vostra identitat

En el cas que consideri que se us han vulnerat els drets podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la pàgina web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ENVIAMENT DE SMS

El Consorci Sanitari de l'Anoia, responsable del tractament de les vostres dades personals, amb NIF Q0801091J, domicili a l'Avinguda de Catalunya, 11, 08700 Igualada i telèfon 93 807 55 00, el qual ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça electrònica dpd@ticsalutsocial.cat, us informa que les vostres dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb vostè en el marc de la prestació d'assistència medico sanitària necessària, en base al què disposa l'article 6.1.f i 9.2.h del Reglament (UE) 2016/679, en base a l'interès legítim del responsable del tractament en relació al contínuum assistencial i la prestació dels serveis sanitaris i optimització dels recursos públics.

En cas que no disposi de telèfon mòbil o prefereixi ser citat per un altre mitjà cal que ho comuniqui al Servei d'Admissions per tal de gestionar la vostra oposició, de manera que el puguem citar per altres mitjans.

Les vostres dades de contacte es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb l'entitat i no manifesti cap oposició.

Les vostres dades no seran cedides a tercers, a excepció que l'enviament de comunicacions requereixi els serveis d'un tercer, amb qui l'entitat concertarà el pertinent contracte d'encarregat de tractament que asseguri la confidencialitat i seguretat de les vostres dades.

Vostè té la facultat d'exercir els drets d'accés a les dades, rectificació, supressió i oposició al tractament, a demanar-ne la limitació o a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de sol·licitar-ho adreçant un correu electrònic a: protecciodades@csa.cat adjuntant una fotocòpia d'un document que acrediti la vostra identitat. Podeu sol·licitar els formularis per a l'exercici dels vostres drets.

Quan les vostres dades siguin tractades sense que vostè ens les hagi facilitat, aquestes hauran estat obtingudes del Registre Central de Població del CatSalut, del sistema eCAP vinculat al servei d'atenció primària i del Registre Nacional d'usuaris del Sistema Nacional de Salut.

En cas que consideri que us han vulnerat els drets pot presentar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

CONVOCATÒRIA DE PLACES PÚBLIQUES

En compliment amb què disposa el Reglament (UE) 2016/679, volem informar-vos que les dades personals que ens ha proporcionat seran tractades pel Consorci Sanitari de l'Anoia (NIF Q0801091J, amb adreça a l'Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada, telèfon 93 807 55 00 i adreça electrònica protecciodades@csa.cat), com a responsable del tractament.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el que pot contactar a través de l'adreça electrònica dpd@ticsalutsocial.cat

Les vostres dades es tractaran exclusivament amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el procediment relacionat a la plaça a la qual aspira.

Les vostres dades seran conservades pel temps necessari durant el qual es puguin impugnar, revisar o presentar al·legacions o accions sobre els resultats i altres aspectes del procediment.

Les vostres dades seran tractades per motiu de les obligacions legals que apliquen al responsable del tractament.

Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha d'adreçar un correu electrònic a: protecciodades@csa.cat adjuntant una fotocòpia d'un document que acrediti la vostra identitat.

En cas que consideri que us han vulnerat els drets podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la plana web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.