L’Hospital Universitari d’Igualada implanta un sistema que informa de la localització de pacients que estan sent intervinguts

Estim Track 3

La primera setmana d'octubre entrarà en funcionament un nou sistema de seguiment dels pacients que s'intervenen quirúrgicament a l'Hospital Universitari d'Igualada. Aquest sistema permet seguir, en totes les fases del procés quirúrgic, als pacients a través de monitors ubicats a la cafeteria i sales d'espera de les plantes i també a través d'una App gratuïta del centre.

El sistema funciona de manera que a l'ingrés del pacient, des d'admissions de l'Hospital, els familiars reben una fulla amb el número de seguiment que Estim Track assigna al pacient – mantenint en tot moment l'anonimat de les dades – i reben una explicació sobre la informació que apareixerà a les pantalles i a través de l'App.

Aquestes pantalles, amb un disseny clar i senzill, mostren en tot moment on està el pacient. Així, es pot saber en qualsevol moment si la persona atesa està a l'habitació a l'espera del trànsit, si l'equip assistencial està preparant el seu familiar al quiròfan, si la persona ja ha entrat al quiròfan i ha començat la intervenció, si està a la sala de recuperació quan ha acabat la intervenció o bé si ja ha estat traslladada de nou a l'habitació.

Donada la situació excepcional per la COVID 19 el centre permet que, a l'ingrés, hi assisteixi un acompanyant però no deixa romandre'l al centre; només en casos excepcionals, deixa quedar al familiar durant tot el procés d'intervenció. Per això, és de destacar que els familiars puguin fer el seguiment des d'un telèfon mòbil utilitzant l'App.

En altres centres on es té instal·lat aquest programa s'ha demostrat que millora la qualitat de l'atenció als usuaris i disminueix l'ansietat dels familiars en saber, en tot moment, en quina fase del procés es troba el pacient.

Projecte de Millora del Bloc quirúrgic

La implantació d'aquest sistema, no forma part d'un procés aïllat, sinó d'un conjunt d'accions i novetats de l'anomenat “Projecte de millora del Bloc Quirúrgic” i que el Consorci Sanitari de l'Anoia ja va posar en marxa en el 2019 i que compta de tres vessants:

  • D'una banda, la millora de l'eficiència del procés quirúrgic, on s'han revisat i reorganitzat funcions del personal, periodificació en reposicions de material o revisions en la preparació dels pacients, criteris de procediments, etc.
  • De l'altra la transformació digital i monitorització de la gestió: Estim Track seguiment localització pacients i el control de tot el procés quirúrgic per a millor rendiment dels quiròfan.
  • Per últim, la compra d'equipament nou, com ha estat taules quirúrgiques, llums, arc de Rx, torres de laparoscòpia utillatge vascular i altre material que es va incorporant o s'incorporarà en breu.