El Consorci Sanitari de l’Anoia està acreditat per a la docència en Infermeria obstètric-ginecològica des de l’any 2006 i en Ginecologia i obstetrícia des de 2008. 
Som Unitat Docent Multiprofessional des de 2013.

Cap de la Unitat Docent:

Pere Brescó Torras

Tutores:

Jennifer Rovira Pampalona (MIR) | Maria Mas/Montse Bernadet (LLIR)

Contacte:

jrovira@csa.cat 

mmas@csa.cat / mbernadet@csa.cat 

Places acreditades:

1 MIR/any | 2 LLIR/any

La UDM de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari de l'Anoia va ser acreditada l'any 2013. Resum del programa

L'especialitat

La Ginecologia i l'Obstetrícia és l'especialitat que comprén:

  • Els fenòmens fisiològics i patològics de la reporducció humana.
  • La fisiología de la gestació, part i puerperi, així com de les seves desviacions patològiques.
  • La fisiologia i patologia inherent als òrgans que constitueixen el tracte genital femení, incloent la mama.
  • Els aspectes preventius, psíquics i socials què necessàriament es relacionen amb els apartats anteriors. 

El Servei

Professionals