El CSMIJ és un servei sanitari destinat a donar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població infantil i juvenil. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinars i estan formats per psiquiatres, psicòlegs/òlogues, treballadors/res socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Cap del servei:

Josep Checa

Què ofereix el CSMIJ

  • Diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients
  • Atenció i orientació a les famílies
  • Suport a l'atenció primària sanitària per a la detecció i assistència dels trastorns mentals
  • Coordinació amb els serveis sanitaris, educatius, socials i judicials per tal de donar una resposta adequada a les característiques de la salut mental en la infància i l'adolescència
  • Aplicació de diferents programes assistencials: Programa d'atenció als trastorns mentals greus (TMG), Programa d'atenció al trastorn de la conducta alimentària, Programa Salut i Escola, Programa de suport a les residències de la DGAIA
  • Participació en activitats dirigides a la prevenció de la malaltia i desenvolupament de funcions de promoció de la salut mental