L'Hospital de Dia Infantojuvenil (HDIJ) d'Igualada és un recurs sanitari ambulatori que atén nois i noies d'entre 8 i 17 anys amb trastorns mentals i que pateixen una desestabilització clínica.

L'objectiu del recurs és proporcionar un abordatge integral, multicontextual i intensiu al menor i als agents involucrats per garantir el retorn a la seva activitat quotidiana. Els criteris d'inclusió per a rebre tractament a hospital de dia són patir un trastorn mental, estar en una fase de descompensació clínica i acceptar l'ingrés al recurs (voluntari). En casos excepcionals els pacients no són tributaris de tractament a hospital de dia per patir un retard cognitiu, presentar un consum de tòxics en grau de dependència i conductes dissocials de llarga evolució.

Una de les prioritats en l'atenció a menors és la de mantenir al noi o noia vinculat a les seves activitats quotidianes per tal de garantir un bon funcionament a l'alta del recurs. Amb aquesta finalitat, es programen ingressos parcials amb assistència compartida a l'escola/IES excepte en casos on la desvinculació d'aquests recursos és absoluta. L'assistència a hospital de dia es realitza de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 9 a 12 hores els divendres.

Per garantir l'abordatge de totes les àrees d'intervenció a l'hospital de dia hi treballa un equip multidisciplinar integrat per una psiquiatra, una psicòloga clínica, un docent, una educadora social, dues infermeres i una treballadora social.

Cap del servei:

Josep Checa

Què ofereix l’HDIJ

  • Valoració global de l'estat de salut per part d'infermeria.
  • Intervencions grupals multimodals: dinàmiques de grup, tallers de salut, tallers creatius, etc, per part d'educació social.
  • Intervencions terapèutiques individuals i familiars o amb tutors legals per part de psiquiatria i psicologia clínica.
  • Valoracions i intervencions en l'àrea social: interessos, xarxa, funcionament familiar, per part de treball social.
  • Seguiment acadèmic individualitzat i coordinació diària amb l'escola/Institut per part del docent.
  • D'altra banda, també es realitzen coordinacions telefòniques i presencials amb els psicopedagogs referents (EAPs), professionals de l'escola/institut, Serveis Socials, professionals del CSMIJ, centres residencials i d'altres institucions que garanteixen el traspàs d'informació i la intervenció coordinada dins d'un mateix pla terapèutic.