La Direcció del CSA delega el desenvolupament del Pla de Qualitat en la Comissió creada per aquesta funció.

El marc legal de la CCQ està formulat en el Reial Decret 521/1987 de 15 d'abril, pel que s'aprova el reglament sobre estructura, organització i funcionament dels hospitals gestionats pel Institut Nacional de Salut. En l'article 22 es regulen les funcions i composició de la comissió i s'estableix quines comissions clíniques hauran de constituir-se, com a mínim, en cada centre.

La CCQ és l'organisme tècnic d'elaboració i treball en les àrees de qualitat assistencial i adequació tecnològica, com un òrgan d'assessorament permanent a la Direcció Mèdica, la Direcció d'Infermeria i la Junta Tècnica-Assistencial.

Al si de la Comissió de Qualitat es vetlla pel desenvolupament del Pla, per la seva coherència amb les propostes del Pla Estratègic i Pla de Salut.  El programa de treball i la seva avaluació han de ser aprovats per la Direcció del CSA.

Funcions

 • Gestionar el Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient
 • Assessorar en l'elaboració de protocols, procediments i altres documents
 • Coordinar les comissions clíniques, comitès i grups de treball
 • Donar suport a programes específics de millora
 • Coordinar les acreditacions dels dispositius assistencials de la institució i les certificacions dels seus serveis
 • Col·laborar en la implantació de sistemes de gestió de qualitat d'acord amb les normes internacionals, com ara les normes ISO
 • Promoure la formació en metodologia de qualitat i seguretat del pacient

Comissions clíniques

Les comissions clíniques constitueixen una de les eines de gestió més importants dels hospitals. A més són un instrument necessari per la definició de la pràctica clínica correcta i adequada en situacions concretes i per resoldre de forma interdisciplinar els problemes que puguin presentar-se a la institució.

Estan formades per grups de professionals que apliquen els seus coneixements en l'establiment dels criteris clínics necessaris per la correcta aplicació de l'evidència científica. Per aquest motiu, el Pla de Qualitat de tots els hospitals ha d'incloure les comissions clíniques dins dels seus objectius i estructura organitzativa.

Les següents comissions clíniques que dependran de la CCQ són:

 • Infecció hospitalària, profilaxi i política antibiòtica
 • Històries Clíniques
 • Mortalitat i teixits
 • Farmàcia
 • Formació i docència
 • Recerca i innovació
 • Transfusió
 • Ètica Assistencial
 • Qualitat i seguretat en l'atenció primària (Cap Nord)
 • Qualitat i seguretat en Salut Mental (Cap Nord)

Funcions generals de les Comissions Clíniques:

 1. Elaborar recomanacions i protocols clínics.
 2. Avaluar i, en cas d'acceptació, aprovar les recomanacions i protocols elaborats pels Serveis i Unitats Clíniques.
 3. Supervisar la pràctica clínica de la corresponent àrea d'interès.
 4. Implantar sistemes d'avaluació que permetin detectar problemes en la pràctica clínica i proposar millores per solucionar-los.
 5. Sol·licitar la realització d'auditories específiques sobre les corresponents àrees d'interès quan les circumstàncies ho requereixin.
 6. Comunicar als professionals aquells resultats de les actuacions de les comissions que puguin ser d'interès per millorar la pràctica clínica.
 7. Comprovar el compliment de la legislació vigent en la corresponent àrea de de competència.
 8. Emetre un informe a la Direcció del centre quan s'apreciï una possible infracció de la disposició vigent  sobre la corresponent àrea d'interès.
 9. Emetre informes sobre els temes de la seva competència que els siguin sol·licitats pels òrgans directius del centre.
 10. Col·laborar en la informació continuada en la corresponent àrea d'interès.
 11. Pactar tots els anys els seus objectius específics i el procés d'avaluació d'aquests amb l'equip directiu.
 12. Elaborar la memòria anual de les seves activitats.