El Consorci Sanitari de l'Anoia és una entitat que, com a consorci, està subjecte al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.