El Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) és una entitat participada pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia i dedicada a la realització d'activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació, al servei de la població resident a la comarca de l'Anoia i a la seva àrea d'influència.

Govern corporatiu

A continuació descrivim el funcionament del Consell Rector per tal de mostrar el bon govern de l'organització i veure com, des dels òrgans de govern i l'equip directiu, es controla i es dirigeix l'entitat per tal de garantir efectivament una gestió ètica i sostenible.

Consell Rector

L'òrgan superior de govern del Consorci Sanitari de l'Anoia és el Consell Rector, presidit per un representant del CatSalut, Javier Niño, i els vocals del qual representen les entitats consorciades. Les seves principals funcions són l'aprovació del pla general i dels plans plurianuals d'actuació, l'aprovació dels comptes i els pressupostos anuals, la validació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, el nomenament del o la gerent, l'adopció d'acords d'adquisicions de béns mobles i immobles i l'aprovació dels convenis per a la prestació de serveis, entre altres.

Funcionament de l'òrgan de govern

La composició i el funcionament del Consell Rector estan definits als Estatuts del CSA (DOGC. Núm. 3308 18/1/2001). Aquest document estableix la periodicitat de les reunions del Consell i els procediments per a l'adopció d'acords, mitjançant el vot de la majoria dels seus membres. Els consellers i les conselleres no són remunerats.

La composició de les conselleres i consellers manté la proporció següent:

 • Sis representants del Servei Català de la Salut
 • Tres representants de l'Ajuntament d'Igualada
 • Un representant del Consell Comarcal de l'Anoia

Les persones que el conformen:

Pel CatSalut:

 • Sr. Fco. Javier Niño Núñez
 • Sr. Josep M. Palau Arnau, vocal
 • Sra. Maria Jesús Labordena Barceló
 • Sr. Jordi Ferrer Riba
 • Sra. Àlex Guarga
 • Sra. Marta Àlvarez Daroca

Per l'Ajuntament d'Igualada:

 • Sr. Marc Castells Berzosa, vicepresident
 • Sr. Fermí Capdevila Navarro, vocal
 • Sra. Montserrat Argelich i Solé

Pel Consell Comarcal de l'Anoia:

 • Sr. Jordi Cuadras Oliva

Secretària del Consell Rector

 • Sr. Santiago Terradas Ruestes

Gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia

 • Sr. Ferran García i Cardona