Presentació Entitat

Directius

Informació identificativa

 • Relació nominal
 • Currículum
 • Retribucions previstes
 • Indemnitzacions
 • Dietes

Informació econòmica

 • Quantitats íntegres brutes anuals
 • Parts variables si n'hi ha

Informació règim d'incompatibilitats

 • Declaracions d'activitats
  • Relació d'activitats públiques compatibles
  • Càrrecs electes exerceix
  • Activitats privades compatibles i docència (universitat, règim vinculació, període de dedicació en hores, data resolució de compatibilitat...)
 • Declaració de patrimoni i interessos
  • Import actius i passius (immobles, béns....i si es pot, classificar per origen i destí).
 • Informació sobre variacions patrimonials

Empleats (Caràcter estructural sense funcions directives)

Ocupació

 • No efectius
 • Relació llocs treball
 • Retribucions
 • Indemnitzacions per extinció contractual
 • Dietes

Resolucions autorització/reconeixement compatibilitat (extracte)

 • Nom i cognoms persona afectada
 • Denominació lloc activitat principal
 • Breu descripció 2a activitat
 • Àmbit d'actuació
 • Mitjà propi o aliè
 • Nom i raó social entitat o empresa 2a activitat

Acció sindical

 • Convenis col·lectius
 • Acords extraestatutaris i pactes col·lectius empresa

Representació sindical

 • No d'alliberats sindicals entitat
 • Suma total hores crèdit sindical
 • Cost d'aquest crèdit

Processos de selecció

 • Relació ofertes i convocatòries proveir llocs treball i enllaç text íntegre convocatòria i resolucions.
 • Enllaç borses interines
 • Relació convocatòria de beques i ajuts per prestar serveis amb enllaç text íntegre convocatòria i resolucions.
 • Relació ofertes contractació en pràctiques per estudiants amb requisits d'accés.

Processos promoció interna

 • Processos selecció exclusius promoció interna amb enllaç text íntegre convocatòria
 • Llistes admesos i exclosos
 • Resolucions processos

Ètica

Codis

 • Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu
 • Codis de bones pràctiques en la contractació pública (Generalitat)
 • Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones
 • (Generalitat)
 • Codi de bones pràctiques en la contractació pública de serveis de neteja i del servei de vigilància i seguretat (Generalitat)
 • Codi de per a una contractació pública socialment responsable (Generalitat)
 • Codis propis i de tercers a què s'hagin adherit
 • Codis deontològics aplicables per raó de les activitats que es desenvolupen

Agenda de visites i reunions amb grups d'interès

 • Data activitat o contacte
 • Grup d'interès (denominació de la PF/PJ o si està al Registre GI, la denominació inscrita)- S'ha de fer constar sí o sí: "Sí, grup d'interès inscrit"; "Grup en procés d'inscripció" o "Declaració de compromís d'inscripció".
 • Número de RGI (si no en té, en blanc)
 • Activitat (reunió, acte, jornada formativa, etc)
 • Tema (breu descripció)
 • Alt càrrec amb inclusió de tractament, si escau.
 • Càrrec

Obsequis rebuts

 • Data recepció cortesia o objecte commemoratiu
 • Obsequi
 • En ocasió de
 • Lliurat per (descripció institució o persona)
 • Rebut per (nom i cognoms)
 • Càrrec de qui rep
 • Destinat a

Invitacions viatges, desplaçaments i allotjaments

 • Data esdeveniment
 • En ocasió de
 • Invitació a (viatge, desplaçament...)
 • A càrrec de
 • Assisteix (nom i cognoms)  Càrrec

Bona administració

Catàleg de serveis i tràmits

 • Relació de serveis i tràmits que ofereix l'entitat amb breu descripció dels requisits i tràmits a realitzar per accedir-hi.

Cartes de serveis

 • Cartes de serveis bàsics i finalistes

Catàleg de procediments administratius

 • Llista de procediments administratius específics de les entitats que cal seguir per accedir als serveis i les activitats que presten (objecte procediment, silenci administratiu, recursos i si es poden interposar format electrònic)