El risc de caure s'incrementa amb l'edat. Es considera que les persones més grans de 70 anys tenen més risc de patir una caiguda i, la majoria de vegades, tenen lloc durant les activitats de la vida diària.

Les conseqüències d'una caiguda poden ser greus

 • a curt termini poden produir hipotèrmia, fractures o hospitalització
 • a llarg termini poden implicar immobilitat, allitament i fins i tot la mort.

Els factors que estan relacionats amb les caigudes són diversos i es important conèixer-los per fer la prevenció adequada i intentar evitar-les.

Factors relacionats amb la persona

 • prendre un o més medicaments considerats de risc (diürètics, medicaments per poder dormir o per tractar arítmies cardíaques o per la tensió entre altres).
 • tenir afectada la mobilitat, tenir dificultat per caminar o necessitat d'ajuda per poder-ho fer.
 • tenir l'estat cognitiu alterat.
 • haver patit ja alguna caiguda.
 • tenir problemes de continència o de visió.

Hi ha altres factors relacionats amb l'entorn on es viu o per on es mou, com poden ser: terres irregulars o lliscants, il·luminació insuficient o molt brillant, un mobiliari situat massa alt amb dificultat per accedir-hi, escales sense baranes, cables deslligats i al mig del lloc de pas, calçat sense lligar o inadequat.

És important tenir en compte aquests factors i valorar com tenim l'entorn on ens movem per evitar la caiguda de qualsevol persona, però sobretot en les de més edat per les conseqüències que comporta.

Les caigudes estan considerades un problema de salut important que amenaça l'autonomia de les persones.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix la caiguda com " la conseqüència de qualsevol esdeveniment que precipita a la persona a terra en contra de la seva voluntat".

Què podeu fer a casa per prevenir caigudes

 • Eviteu catifes o estores que es puguin doblegar
 • Poseu agafadors o baranes al bany o a les escales per tenir punts de suport
 • Eviteu que hi hagi cables al mig del llocs de pas
 • Eviteu portar el calçat sense lligar
 • No aneu a les fosques quan us desplaceu per casa
 • Poseu les coses d'ús habitual en un lloc de fàcil accés

Què podeu fer si ingresseu en un centre o hospital

 • Aviseu al professional si heu patit alguna caiguda
 • Expliqueu tota la medicació que estigueu prenent
 • Porteu el calçat adequat, que quedi subjecte al peu i amb sola antilliscant
 • Si el familiar ingressat té disminuïda o alterada la cognició, no el/la deixeu sol/a i aviseu al personal en el cas que ho hagueu de fer