Benvingut/uda al Portal de Transparència del Consorci Sanitari de l'Anoia

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern instaura, entre altres, el dret ciutadà d'accés a la informació pública, entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Les persones tenen així dret a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta Llei. La informació es comunicarà al sol·licitant, preferentment de forma electrònica.

En aquesta secció del Portal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

Els navegadors recomanats per a aquesta web són Internet Explorer o el Google Chrome.

Podeu fer la sol·licitud d'informació al Portal de Transparència de la Generalitat.

6. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES

CONTRACTACIÓ I CONVENIS 

Contractació

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d'ara endavant, DL 3/2016).

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

e) Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de desplegament; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat; i Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

Convenis

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic  del Sector Públic

Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic

PROTECCIÓ DE DADES

Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (endavant, RGPD)

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i  garantia dels drets digitals.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

     

     

Per a qualsevol consulta, podeu dirigir-vos al Departament de Comunicació del Consorci Sanitari de l’Anoia

Telèfon 938075536 / Correu electrònic: comunicacio@csa.cat