La responsabilitat social del CSA constitueix un compromís d'integració voluntària en totes les relacions que manté la societat en la seva gestió de les obligacions legals, reglamentàries i convencionals i ètiques, en un marc de bones pràctiques i de conciliació dels interessos de l'entitat, amb el desenvolupament social, la protecció del medi ambient i el respecte dels drets humans.

El concepte de responsabilitat social ha de ser aplicat des del respecte al diàleg social i al principi d'igualtat de tracte, estabilitat en l'ocupació generada per l'activitat desenvolupada i el foment del desenvolupament dels seus professionals.

El concepte de responsabilitat social és un compromís voluntari de conducta més enllà de la rendibilitat econòmica immediata i els estàndards mínims que estableix la legislació aplicable en cada moment.

El CSA és una entitat pública socialment responsable i, en conseqüència, ofereix uns serveis i realitza unes inversions socialment responsables, amb compromís de progrés, i consistents amb la millora contínua de les seves polítiques socials.